/ NAZWA PROJEKTU

Budowa węzła drogowego w miejscowości Jawornik w ciągu DK7

Zamawiający:

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542, Kraków

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń, w tym ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), umożliwiających realizację inwestycji.

Lokalizacja inwestycji

Województwo małopolskie; powiat myślenicki, gmina Myślenice

Informacje ogólne:

Inwestycja obejmuje swym zakresem budowę węzła drogowego dwupoziomowego w km ok. 691+967 drogi krajowej nr 7 w miejscowości Jawornik. Projektowany układ ma zapewnić bezkolizyjne połączenie drogi krajowej nr 7 oraz drogi wojewódzkiej nr 955 i dróg gminnych wraz z dojazdem do strefy przemysłowej Jawornik-Polanka.

Przedmiotem umowy jest wykonanie :

  • Opracowań geodezyjno-kartograficznych
  • Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji (STEŚ R)
  • Opracowań środowiskowych, w tym materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (materiały do DŚU) wraz z uzyskaniem jej ostateczności;
  • Opracowań geotechnicznych i geologicznych;
  • Wielobranżowego projektu budowlanego (PB) wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych (w tym o pozwolenie wodnoprawne);
  • Materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), ewentualnie pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych wraz z ich uzyskaniem;
  • Projektów wykonawczych (PW) dla każdej z branż
  • Dokumentacji Przetargowej (DP) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiaru robót, kosztorysów ofertowych
  • Kosztorysów inwestorskich (KI)
  • Sprawowanie nadzoru autorskiego