I ETAP – Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRiD

  • Wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji (STEŚ R)
  • Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Wykonanie projektów budowlanych
  • Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID
  • Wykonanie projektów wykonawczych oraz materiałów przetargowych

II ETAP– Wykonanie czynności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami po uzyskaniu ZRID

  • Wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz wznowienie lub wyznaczenie punktów granicznych działek niepodlegających podziałowi stanowiących granicę pasa drogowego zakończone trwałą stabilizacją punktów granicznych
  • Dokumentacja formalno-prawna dotycząca gospodarowania nieruchomościami

III ETAP – Procedura przetargowa

  • Udzielenie odpowiedzi na pytania oferentów

IV ETAP – Pełnienie nadzoru autorskiego

  • Pełnienie nadzoru autorskiego